Klubbens historia

En liten utblick i klubbens historia...

Botkyrka Radio Amatörer ("BRA") bildades den 18 januari 1974 under namnet Botkyrka Sändare Amatörer. Därefter har namnet skiftat genom åren bl a beroende på kommundelningar och lokalbyten men signalen har alltid varit densamma, SKØHB. Det var tre entusiaster som startade klubben varav SM7CBY/Kurt (hedersmedlem) nog kan sägas ha varit primus motor. Till sin hjälp hade han SM5AJV/Ingemar (hedersmedlem) och SM2GGF/Evald (silent key). Samtliga valdes till hedersmedlemmar under årsmötet 1978.

Klubbens bildande blev "en riksnyhet" och rapporterades på omslaget till QTC nr 6/7 1974 (SSA medlemstidning). I den tillhörande artikeln stod att läsa: ".. Botkyrka Sändare Amatörer (BSA), som har klubbsignalen SK0HB har till målsättning att aktivera passiva och aktiva amatörer samt handikappade och radiointresserade. I första hand inom kommunen, men även övriga som är intresserade är välkomna i BSA. PRIBOT, d v s Botkyrka privatradioklubb kommer att ingå som en sektion inom BSA. Dessutom finns en BCDX-SWL-sektion som leds av den inte allt för obekante SM5-3583, Ingemar Larsson (SWL-DX-Hajen). "Fritt valt arbete", telegrafiträning och radiobyggnad finns också på programmet. Antalet medlemmar är drygt 100. Bilden nedan visar SM0CXM/Lasse som prövar lyckan att köra DX med en Drake TR-4C". 

Den skarpögde kan kanske också bland andra skymta Paul/CHH på bilden. Paul har varit trogen medlem ända sedan dess och är än idag (okt 2021) en aktiv och uppskattad medlem! 


Klubben, som under många år disponerade en stuga på Vilhelmdalsvägen i Rönninge, skänktes redan första året en gammal byggkran som blev klubbens 42 meter höga antennmast. Överst tronade en TH6DXX, vilket tillsammans med över tiden olika tranceivrar och slutsteg garanterade utmärkta radioförhållanden. Även utrustning för VHF och UHF fanns i stugan och masten. Från stugan kördes telegrafi, phoni, RTTY, AMTOR och contests på både kortvåg och VHF med stora framgångar.


Under 80-talet var SMØCXM/Lasse (silent key) klubbens ordförande, en post han upprätthöll i nästan ett helt decennium. Andra ordföranden har varit bland andra CPD/Uno, HMP/Bo, MAN/Per, REL/Karl, GYX/Uwe, WKA/Teemu och BYD/Hasse som alla förtjänstfullt drivit klubbens utveckling framåt. Sedan årsmötet 2021 är  SM0SYP/Per klubbens ordförande. 

Medlemsantalet har varierat men under senare år kretsat runt 30-50 personer. Redan 1974 startades en kurs i radioteknik för T-certifikat och strax därpå en annan i telegrafi. Klubben var också 2001 först i landet med att hålla en intensivkurs i teknik för CEPT 2 och har utbildat många i telegrafi (bl a 9K2MU, Murtada i Kuwait) under de flertalet telegrafikurser som genomförts under klubbens historia.

Klubben har också deltagit i flertalet KV-tester med stora framgångar och satt SKØHB på världskartan. I SSA:s månadstest har klubben med sina medlemmar rönt stora framgångar och flera fina plaketter pryder väggen i radioshacket. Genom ett mycket gott samarbete med scoutkåren Peter Momma luftades signalerna SKØXAH och SCØUT under många av de JOTA-aktiviteter klubben deltagit i. Under 80- och 90-talen var det full rulle i klubbstugan hela nätterna igenom.


1993 fick kommunen andra planer för stugan på Vilhelmdalsvägen och klubben flyttade då till Skyttbrinks skola utanför Tumba under nya namnet Botkyrka Radio Amatörer. Cementen i mastfundamentet hann dock knappt stelna innan den gamla skolan plötsligt skulle bli en skola igen och klubben tvingades återigen leta hemvist annorstädes. Kommunens intresse att hjälpa föreningen ur knipan var naturligtvis obefintligt men genom fantastiska insatser från flera medlemmar kunde kosan styras till den f.d. motorverkstaden på den då nedlagda flygflottiljen F18 i Tullinge. Det dröjde inte länge innan en TH6DXX antenn hade satts upp i en 18 meters mast men en vinterstorm 2004 förstörde antennen och istället renoverades en rotor och en TH3-antenn som fanns uppsatt på hustaket. Det experimenterades även med trådantenner så till den milda grad att man fick beträda den intilliggande skogen under eget ansvar. Men allt eftersom åren gick tog bygget av den nya friluftsstaden Riksten fart och bebyggelsen började krypa allt närmare. Till slut skulle det gamla huset rivas och ge plats åt det nya och 2014 började hyresgästerna att avhysas. För en kort period såg det ut som att klubben för första gången på fyrtio år skulle kunna stå utan lokal. 

Men då gav vår medlem Göran/YHL, som tillsammans med sin hustru bl.a. driver Biografen Sländan, klubben amnesti och erbjöd oss att få flytta in en lokal i flygflottiljens fd stridslednings- och luftbevakningskola där också biografen inhyses (läs gärna mer om flygflottiljens historia på F18 Kamratföreningens hemsida). En mast och antenner sattes genast upp på taket och radioshacket fixades iordning. För sina hedersamma insatser valdes Göran till hedersmedlem i SK0HB av årsmötet 2017. 


Första året i klubbens historia var medlemsavgiften blott 10 kr och 1976 höjdes den till 40 kr för vuxna och 15 för juniorer. För att finansiera den förhållandevis höga hyreskostnaden för Skyttbrink skola höjdes medlemsavgiften 1996 till 250 kronor, vilket då var en hög avgift naturligtvis. Sedan dess har dock avgiften inte behövts höjas och klubben har idag ordnade och robusta finanser.


Alla de ovärderliga och frivilliga arbetsinsatser som medlemmarna har ställt upp med genom åren kan inte enkelt uppräknas här, listan skulle bli alltför lång. Men det är allt ifrån att renovera rotorer, riggar och datorer, sätta upp och underhålla våra antenner, vara stugvärd varje tisdag, arrangera aktiviteter, field-days, föredrag och så vidare. Omnämnas bör givetvis även alla de fantastiska gåvor som klubben får av medlemmarna som omspänner allt från en extra slant i klubbkassan till toppmodern radioutrustning och olika instrument, ingen nämnd - ingen glömd.! Tack allihopa....


/ Botkyrka Radio Amatörer, 2021 (författare: SM0SYP, medlem sedan 1986)