SK0HB, Botkyrka Radio Amatörer

Årsmötesprotokoll 2018-02-27.

Plats: Konferensrummet, c/o biograf sländan, Eklundshovsvägen 22, 146 38 Tullinge.
Röstlängd: 10. AKP, BFW, BYD, CHH, CRT, FMU, GYX. PAG, SYP, YJR.

Dagordning:
§1 Föreningens ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet.

§2 Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§3 Årsmötet belutade att godkänna dagordningen.

§4 Årsmötet beslutade välja Hasse SM0BYD till ordförande samt sekreterare för mötet.

§5 Årsmötet valde Per-Arne SA0PAG samt Bengt SM0YJR att justera protokollet.

§6 Styrelsens årsberättelse framlagd och godkändes av mötet samt lades till handlingarna.

§7 Styrelsens ekonomiska årsredogörelse fpresenterades av Wittich SA0BFW, godkändes av mötet
samt lades till handlingarna.

§8 Revisionsberättelsen presenterades av Per SM0SYP och godkändes av mötet.

§9 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§10 Val av ny styrelse:
Styrelsen omvaldes enhällingt av mötet, med en adderad ledamot, enligt:
Ordförande SM0BYD Hans Löf
Kassör SA0BFW Wittich von Zedtwitz-Liebenstein
Sekreterare SM0BYD Hans Löf
Ledamot SM5AKP Esko Antikainen
Ledamot SM0DMZ Björn Lengquist
Ledamot SA0AGA Bengt-Åke eriksson NYVAL
Revisor SM0SYP Per Rickander
Revisorsuppleant SM0RPG Fredrik Berthelius

§11 Fråga om budget för verksamhetsåret bordlagd. Medlemsavgift för 2018, 250:00 per person.

§12 Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till årsmötet.

§13 Övriga frågor. BYD berättade om planerad ”säsongsavslutning” med grillafton utomhus i parken, vid
Eklundshovsv. 22, i slutet av juni. Vid otjänlig väderlek flyttar vi inomhus.
Informerade BYD om att vi lovat ställa upp med ”öppet hus” och ha stationen QRV lö-sö, när film visas.

§14 Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

____________________________________
Hans Löf SM0BYD ordförande & sekreterare

 


Justeras:

________________________
Per-Arne Granström SA0PAG

________________________

Bengt Thulin SM0YJR