________________________________________________________________________

Årsavgift i SK0HB är 250:00 och vårt plusgirokonto är: 58 43 59 – 4.
TACK på förhand!


/För SK0HB 161 och MÅ VÄL!
Styrelsen
_________________________________________________________________________________________

Här, enligt kartan nedanför, befinner sig SK0HB.
Adressen är c/o

Eklundshovsvägen 22
146 38 Tullinge

...Väl mött igen!

SK0HB
_________________________________________________________________________________________
SK0HB

Klubbmöte, varje helgfri tisdag,
med början kl. 18.00 SNT.

_________________________________________________________________

SK0HB Botkyrka Radio Amatörer
Du är härmed kallad till SK0HB:s Årsmöte 2020.

Datum: 25 februari 2020 . Tid: kl 19:00
Plats: Klubblokalen, c/o biograf sländan, Eklundshovsvägen 22,
146 38 Tullinge.

Medlemsavgiften för 2020 är 250:00 och insätts på SK0HB:s plusgiro: 58 43 59-4.
Tack ifall du redan gjort det och tack på förhand, ifall du ännu ej hunnit med detta.
Ett varmt TACK för att du kvarstår, som medlem i SK0HB!

Dagordning:

§1 Årsmötet öppnas

§2 Fråga om mötet stadgeenligt utlysts och behörighet att fatta bindande beslut

§3 Godkännande av dagordning

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§5 Val av två justerare

§6 Godkännande av styrelsens årsberättelse

§7 Godkännande av styrelsens ekonomiska årsredogörelse

§8 Revisionsberättelse

§9 Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

§10 Val av ny styrelse:
Styrelse, ledamöter, revisor samt revisorsuppleant, under verksamhetsåret 2019:
Ordförande SM0BYD Hans Löf AVGÅR. NYVAL
Kassör SA0BFW Wittich von Zedtwitz-Liebenstein
Sekreterare SA0AGA Bengt-Åke Eriksson
Ledamot SM5AKP Esko Antikainen AVGÅR. NYVAL
Ledamot SM0DMZ Björn Lengquist

Revisor SM0SYP Per Rickander
Revisorsuppleant SM0RPG Fredrik Berthelius

§11 Fastställande av budget för verksamhetsåret

§12 Motioner

§13 Övriga frågor

§14 Mötet avslutas.
_________________________________________________________________________________________

HJÄRTLIGT välkommen till SK0HB och årgång 2020!
SK0HB, vårsäsongen 2020:


21/1: Inget program bestämt eller önskat.
28/1: Inget program bestämt eller önskat.
4/2: Inget program bestämt eller önskat.
11/2: Inget program bestämt eller önskat.
18/2: Inget program bestämt eller önskat.
25/2: Åter dags för SK0HB:s årsmöte. Kallelse med dagordning återfinnes intill kalendern. Utsänd även personligt per e-post.
OBS, som tidigare meddelats, avgår såväl Hasse/BYD (ordförande), som Esko/AKP (ledamot) vid årsmötet, efter lång och trogen tjänst.
.
3/3: Inget program bestämt eller önskat.
10/3: Inget program bestämt eller önskat.
17/3: Inget program bestämt eller önskat.
24/3: Inget program bestämt eller önskat.
31/3: Inget program bestämt eller önskat.

_________________________________________________________________________________________
14/1:
7/1: Årets första seans innefattade 8 personer.